- - - - - -
četvrtak, 25 februar 2021
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE

WhatsApp Image 2020 02 16 at 19.47.21

Beograd, 14. februar 2020.

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

’Neka je hvaljen Allah, čije je sve ono na nebesima i sve ono na Zemlji! Hvaljen neka bude i na onome svetu! On je Mudri i Sveznajući.
On zna šta u zemlju ulazi, a šta iz nje izlazi, i šta se s neba spušta, a šta se na nj uspinje; On je samilostan i On prašta grehe.’
(Saba’, 1-2).

‘Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kur’anu, da bi Poslanik bio svedok protiv vas, i da biste vi bili svedoci protiv ostalih ljudi. Zato, molitvu obavljajte i zekat dajte i u Allaha se pouzdajte; On je Gospodar vaš, i to kakav Gospodar i kakav zaštitnik!’ (Hadž,78)

Svedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, kojem je On naredio da bude ustrajan na pravom putu iako je on bio ustrajan, ali na taj način je potvrđen značaj ustrajnosti na pravom putu.

Danas ćemo govoriti o jednom kratkom ali veoma sadržajnom hadisu. Hadisu kojeg je lako zapamtiti i kojeg trebamo stalno imati na umu i nastojati pridržavati ga se. Muslim beleži da je Sufjan ibn Abdullah Es-Sekafi došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu:

„Allahov Poslaniče, reci mi o islamu nešto, i da posle tebe ne pitam nikog više ništa o njemu. Rekao je: „Reci Amentu billahi (Verujem u Allaha) i budi ustrajan u tome.“  Čovek od Poslanika traži savet, traži da ga uputi na neko dobro delo koje bi on stalno radio, nešto jednostavno da može lako zapamtiti, ali da to bude vredno da ne mora ponovo druge pitati šta i kako raditi. Poslanik mu odgovara sa dve kratke rečenice, ili dva zadatka koja su doista jasna ali koja obuhvataju čitav naš život. Verovanje u Allaha i sve on što je Allah objavio, zatim sleđenje Njegovog puta kojeg je On propisao vernicima, a to se postiže činjenjem dobrih dela i izbegavanjem loših. Opisujući one koji ustrajno slede taj Pravi put (istikame) Uzvušeni Allah u suri Fussilet kaže: 

‘Onima koji govore: "Gospodar naš je Allah" - pa posle ostanu pri tome - dolaze meleki: "Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan.
Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svetu, a i na onome;’
(Fussilet, 30 – 31)

Komentarišući ovaj ajet Ibn Abbas je rekao to su oni koji ustrajno  obavljaju farzove. I koji su iskreni prem Allahu  (samo radi Njega) veruju i čine dobra dela.

Omer, radijAllahu anh, je jednom prilikom, nakon sto je na minberu proučio ovaj ajet, rekao; “Tako mi Allaha, to su oni koji su ustrajali na putu pokornosti Allahu, a nisu išli poput lisice koja ide cik cak da bi zavarala trag.” (tj., rade dobro i loše)

Naravno svi mi verujemo u Allaha i znamo da trebamo slediti pravi put, ali postavlja se pitanje kako da postignemo tu ustrajnost i kako da dođemo na te stepene da se na nas može odnositi ova ajet u kojem se kaže da tim ljudima meleki ovo govore. Drugim rečima šta je to što nas najviše odvraća od ustarjnosti na pravom putu? Poslušajmo šta Allah naređuje svom Poslaniku, Muhammedu, alejhis-selam. U suri Hud Uzvišeni Allah kaže:
‘Ti idi Pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vernici koji su uz tebe, i obesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite.’ (Hud, 112)

Na drugom mestu Uzvišeni naređuje Poslaniku:
‘Zato ti pozivaj i budi istrajan, onako kako ti se naređuje, a ne povodi se za prohtevima njihovim,’(Eš-Šura, 15)

Allahov Poslanik je bio na pravom putu i bio je ustrajan u tome, a vidimo da Allah, i pored te činjenice, na dva mesta u Kur'anu naređuje Poslaniku ustrajnost na pravom putu, i upozorava ga na dve stvari koje nikako ne bi smeo činiti a to su oholost i sleđenje prohteva ljudi. To znači da su te dve stavri najčešći razlog zbog kojeg ljudi nisu ustrajni na pravom putu, ili drugim rečima zbog kojih ljudi skreću sa pravog puta. A sleđenje prohteva drugih ljudi se opet svodi na lični interes jer onaj ko sledi prohteve drugih ljudi čini to zbog sebe s obzirom da očekuje od njih neku materijalnu ili nematerijalnnu korist. Pa ako je u pitanju npr. naredba da se bude pravedno ali mi nekada i zaobiđemo pravdu da bi izašli u susret nekim ljudima, mi u suštini očekujemo od njih neku uslugu zato što smo zbog njih bili nepravdeni.

Naredba da se bude ustrajan na Pravom putu je teška jer to zahteva pre svega  borbu sa samim sobom, svojim nefsom koji voli sleđenje strasti i prohteva, zatim borba sa sredinom koja takođe nije naklonjena sleđenju pravog puta nego naprotiv ide u suprotnom pravcu, Osim toga ta borba opet treba da bude do smrti, a ne samo određeni deo vremena, zato je ova naredba veoma teška. Nije ni čudo da se od Poslanika prenosi hadis u kojem je on rekao: „Osedeli su me sura Hud i njene sestre (njoj slične).“  U komentarima tog hadisa se navodi da je to zbog toga što se upravo u suri Hud nalazi ovaj ajet u kojem se Allahovom Poslaniku naređuje ustrajnost na Pravom putu.

Ali zbog izrazite poteškoće nagrada za ustrajnost na Pravom putu je posebna, a to je da su  meleki zaštitinici tim ljudima na ovom i na budućem svetu, Allah ih je zaštitio straha na Sudnejm danu i obradovao ih je Džennetom.

Ključna faza na putu Istikameta tj. ustrajnosti jeste istikamet ili ustrajnost srca - jer je srce gospodar ostalih organa, a da bi srce bilo ustrajno na pravom putu pre njega mora jezik biti ispravan jer je jezik taj na kojem se očituje Zikr (sećanje na Allaha) ili besposlica i zlo. Ako se sa jezika čuje besposlica, laž, psovka i zlo onda će i srce takvo biti, a zatim ći i ostali organi biti isti. O ovoj uzročno-posledičnoj vezi govori nam hadis kojeg beleži Ahmed od Enesa da je  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Neće biti ustrajno čovekove verovanje sve dok mu srce ne bude ustrajno, a srce neće biti ustrajno dok mu jezik ne bude ustrajan.”

S obzirom da smo mi ljudi koji ipak imamo i trenutke svojih slabosti, nemara i grešenja, pa kada se i to nama desi ne trebamo gubiti nadu da smo izgubili šansu da budemo od onih ustrajnih jer nam Uzvišeni Allah u suri Fussilet poručuje:

‘Vaš Bog je samo jedan Bog, zato se Njemu iskreno klanjate i od Njega oprosta tražite!
Molimo Allaha da nam istinu pokaže istinom i da budemo njeni sledbenici”, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije u Beogradu.