- - - - - -
utorak, 04 avgust 2020
A+ R A-

Hutbe

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

  • Objavljeno nedelja, 21 jun 2020 14:18

b19.6. 1

19. jun, 2020. godine

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Poštovana braćo i cenjene sestre, prethodne džume smo govorili o šejtanovim spletkama, pa smo spomenuli ulepšavanje greha i loših postupaka, zatim odgađanje pokajanja, odgađanje povratka Allahovoj veri i ostavljanje greha, nagovaranje na sticanje haram imetka i zavođenje glasom, vino i kocka… danas nastavljamo sa istom temom.

Sledeće čime šejtan pokušava da nas odalji od Allahovog zadovoljstva jeste razgolićavanje u šta otvoreno poziva. Kaže Allah, subhanehu ve te’ala, u 27. Ajetu sure El-A’raf:
“O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odeću njihovu da bi im stidna mesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne veruju.”

Allah, džele šanuhu, jasno u ovom ajetu kazuje da je poziv razgolićavanju jedan od načina na koji prokleti šejtan zavodi ljude. Onoga momenta kada se muškarci i žene odazovu šejtanu na ovaj poziv, kao što to primećujemo u današnjem vremenu, dolazi do velikog nemorala, koji je uzrokom razdvajanja porodice I slabljenja društva. Koliko je samo bluda, prevara I potvora nastalo kao plod ovog šejtanovog načina zavođenja ljudi!?

Sledeće što ćemo spomenuti jeste šejtanovo došaptavanje.
Kaže Allah, azz eve dželle, u 20. Ajetu sure El A’raf:
“I šejtan im poče došaptavati da bi im otkrio stidna mesta njihova, koja su im skrivena bila, i reče: 'Gospodar vaš vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili'

Šejtan u osnovi nema nikakve vlasti nad čovekom. Jedino što ima jeste došaptavanje I nagovaranje. Kontinuiranim došaptavajem i nagovaranjem onih koji se ne znaju zaštititi od toga, on postiže svoje ciljeve. U citiranom ajetu jasno se ukazuje da je na ovaj način šejtan uspeo da zavede našeg praoca Adema, alejhis-selam, I njegovu suprugu Havu. Koliko je samo ljudi upalo u ovu šejtanovu zamku? Nakon što se nisu mogli odupreti ili nakon što im nije padalo na pamet da počine određeni greh, oni su posle dugotrajnog šejtanovog došaptavanja ipak popustili i poklekli pred ovom zamkom.

Jedna od šejtanovih zamki, u koje ljudi često upadaju, jeste i zasrašivanje neimaštinom i nagovaranje na škrtost.
Kaže Allah, suhbanehu ve te’ala, u 268. Ajetu sure El- Bekare:
“Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmerno dobar i zna sve.”

Jedna od veoma uspešnih metoda putem koje je šejtan zaveo mnoge, kako muslimane, tako i nemuslimane, jeste plašenje neimaštinom. Koliko je greha počinjeno zbog toga što se ljudi boje siromaštva? Ljudi se međusobno ubijaju, kradu, otimaju, uzurpiraju, ostavljaju namaz i čine mnoge druge grehe. Allah je taj koji daje opskrbu, za koju mi treba da se potrudimo, ali bez obzira na to koliko se mi trudili ne možemo dobiti osim ono što nam je propisano.

Postepeno pozivanje u greh je nešto čime šejtan pokušava da prevari čoveka.
Kaže Allah, dželle ša’nuhu, u 21. Ajetu sure En-Nur:
“O vernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga ko bude išao šejtanovim stopama on će na razvrat i odvratna dela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od greha očistio; ali Allah čisti onoga koga On hoće. Allah sve čuje i sve zna.”

Allah, azz eve dželle, na nekoliko mesta u Kur’anu je zabranio sleđenje šejtanovih stopa koje se ogleda u tome da čoveka postepeno poziva u greh. Kada bi šejtan neke čvrste vernike direktno pozivao u greh, oni se nikada ne bi odazvali tome, ali kada ih poziva postepeno, onda mnogi ne mogu odoleti. Tako šejtan ne poziva direktno u blud, ali poziva na kontakt, pogled, dopisivanje, osamljivanje I dodirivanje I to na kraju dovede do zinaluka a zbog težine tog greha se zatrese Arš Allaha azz eve dželle.

Zaborav na Allaha subhanehu ve te’ala.
Kaže Allah Uzvišeni u 19. ajetu sure El-Mudžadele:
“Njima je ovladao šejtan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su na šejtanovoj strani, a onī na šejtanovoj strani će, sigurno, nastradati.”

Jedna od metoda kojom šejtan zavodi ljude jeste i metoda ovladavanja, toliko da ljudi zaborave na Allaha, dželle šanuhu, a kada čovek zaboravi na Allaha postaje lak plen za šejtana I njegove zamke. Čovek koji ne razmišlj o tome da ga Allah, subhanehu ve te’ala, uvek vidi, da ga uvek čuje, da zna ono što radi i misli, koji nije neprestano svestan da će biti proživljen i da će polagati račun za svaki postupak, takav čovek je spreman da uradi sve što mu došapne prokleti šejtan.

Allah, dželle ša’nuhu, nas u 22. ajetu sure Ibrahim podučava šta će prokleti šejtan reći svojim pristalicama:
“I kada bude sve rešeno, šejtan će reći: 'Allah vam je prâvō obećanje dao, a ja sam svoja obećanja izneverio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, već sami sebe, niti ja mogu vama pomoći niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me pre smatrali Njemu ravnim.' Nevernike sigurno čeka bolna patnja.”

Citirani ajet potvrđuje da će se prokleti šejtan na Sudnjem danu odrći onih koji ga slede i uzimaju za zaštitnika, jer toga dana jedni drugima neće moći pružiti bilo kakvu pomoć. I oni će zajedno biti kažnjeni bolnom kaznom u džehennemu. A mi se utičemo Allahu, azze ve dželle, od prokletog šejtana i utečemo Mu se od kazne u džehennemu!
Čuvajmo se šejtanovih zamki.

Molim Allaha, dželle šanuhu, za milost, za oprost, molim Ga da nam primi ibadete, molim Ga da nas sastavi u Džennetu kao što nas je ovde sastavio, da budemo u društvu sa poslanicima, ashabima i šehidima i da nam poslednje reči na ovom svetu budu Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu“, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije.

b19.6.5

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

  • Objavljeno nedelja, 14 jun 2020 00:22

ddzuma 12.61

12. jun, 2020. godine

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Mnogo je ljudi koji ne poseduju osnovno znanje na koje načine prokleti šejtan, kao čovekov najveći neprijatelj, zavodi ljude, pa se samim tim i ne znaju zaštiti od njega. Odgovori na ta pitanja su u Kur’anu i sunnetu, u kojima je uputa čovečanstvu sve do Sudnjeg sada. Za nas je svet džina-šejtana, svet gajba i nepoznanica, i u ovoj hutbi kroz ajete i hadise govorićemo o deset šejtanskih zamki, sa ciljem da to naučimo i da se lakše suprostavimo prokletom šejtanu.

Ulepšavanje greha i loših postupaka:

Kaže Allah dž.š u 48. ajetu sure El-Enfal: „I kada im je šejtan kao lepe njihove postupke predstavio i rekao: „Niko vas danas ne može pobediti i ja sam vaš zaštitinik!“ A kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag je uzmakao i rekao: „Ja nemam ništa sa vama! Ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.“

Iblis, koji je bio u liku Surake bin Malika, pred bitku na Bedru je hrabrio mušrike govoreći im da su oni toga dana nepobedivi i da je on njihov zaštitnik. Ali kada su se sukobile dve vojske i kada su ashabi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, uz Allahovu, dž.š, pomoć bili na pragu prve i najvažnije pobede u istoriji islama, Iblis se prepao i pobegao sa bojnog polja. Bežao je sve do mora i zaronio u njega govoreći: „Vi ne znate ono što ja znam!“

Koliko je danas ljudi u svetu, muslimana, ali i nemuslimana, kojima je šejtan ulepšao njihove loše postupke, pa lepim smatraju ubistvo, drogu, alkohol, kocku, blud, prevaru, mito, krađu, laž, ogovaranje, prenošenje tuđih reči i potvaranje čestitih mu’mina i mu’minki, ne razmišljajući da su na taj način upali u jednu od šejtanovih zamki. A prokleti šejtan nakon što kroz pomenute grehe zavede ljude, on ih ostavlja i izdaje, a posebno će ih se odreći na Sudnjem danu.

Odgađanje pokajanja, povratka Allahovoj veri i ostavljanja greha:

Kaže Allah, azze ve dželle, u 25. ajetu sure Muhammed: „Oni koji su od vere svoje otpali, pošto im je bio jasan Pravi put, šejtan je na greh navodio i lažnu im nadu ulivao.“

Jedno od najjačih oružja kojima šejtan zavodi mnoge ljude ili bolje rečeno, putem kojeg mnoge ostavlja u grehu i zabludi, jeste i odgađanje tevbe (pokajanja) i povratka Allahovom, dž.š, putu. Tako ćemo primetiti da mnogi ljudi znaju da ono što čine nije dobro, ali odgađaju donošenje odluke da krenu Pravim putem i da ostave grehe i loše navike. Mnogi i ne dočekaju da dožive trenutak povratka Allahu, dž.š. jer ih pretekne smrt, a šejtan nije ništa drugo radio osim što im je ulivao nadu u dug život i došaptavao odgađanje pokajanja.

Lažno obećanje, nagovaranje na sticanje haram imetka i zavođenje glasom

Kaže Allah, dželle šanuhu, u 64. ajetu sure El-Isre: „I zavodi koga možeš od njih svojim glasom i poteraj na njih svoju konjicu i svoju pešadiju i budi im ortak u imecima i u deci i daj im obećanja, a šejtan ih samo obmanjuje!“

Ovaj ajet razotkriva nekoliko načina pomoću kojih šejtan zavodi ljude:
1. Glasom, a svi smo svedoci koliko je danas greha i nemorala nastalo putem zavođenja ljudi glasom, kroz pesme uz muziku, medije, laži i potvore.
2. Ortaklukom u imecima i porodu i pozivanjem da ljudi imetak i decu stiču na haram načim. Razumnom čoveku ne treba pojašnavati koliko je ljudi u današnjem vaktu upalo u ovu šejtanovu zamku, jer je nekima od njih bitno da povećaju svoj imetak, ne vodeći računa o tome kako su ga stekli i na koji ga način troše.
3. Lažnim obećanjima, a samo koliko je greha na svetu počinjeno zbog ove šejtanove metode? On ljudima obećava dobru završnicu u gresima, obećava im da se za grehe neće saznati i obećava im da će se nakon greha popraviti, a sve su to čiste obmane.

Vino i kocka:
Kaže Allah, dželle šanuhu, u 91. ajetu sure El-Maide: „Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?“
Allah, dželle šanuhu u ovom ajetu jasno nam kazuje da šejtan putem vina i kocke zavodi ljude. Pogledajmo koliko je danas na svetu vina/alkohola, u svim njegovim vrstama i koliko danas postoji vrsta kocke, a zatim koliko su ta dva greha unela razdora među ljude na Zemlji! Koliko se ubistava, kriminala i krađe desilo kao plod činjenja jednog od ova dva greha, koji su zahvatili i naše društvo, kao prava epidemija!

Mi ćemo inšaAllah sledeće džume nastaviti da govorimo o šejtanskim spletkama.
Molim Allaha, dželle šanuhu, za milost, za oprost, molim Ga da nam primi ibadete, molim Ga da nas sastavi u Džennetu kao što nas je ovde sastavio, da budemo u društvu sa poslanicima, ashabima i šehidima i da nam poslednje reči na ovom svetu budu Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu“, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije.

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

  • Objavljeno nedelja, 07 jun 2020 23:22

BAJRAKLIdzuma5.6.1

5. jun, 2020. godine

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Verovesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kaže: „Allah, dželle šanuhu, za dobro delo daje desetostruku nagradu. Ko isposti mesec Ramazan, kao da je postio deset meseci, a post šest dana posle Ramazana (nakon Bajrama, u mesecu ševvalu) upotpunjuje godinu (kao da je postio celu godinu)“

Imam En-Nevevi kaže: „Učenjaci su kazali da to vredi kao post čitavo vreme upravo radi toga što jedno učinjeno dobro delo vredi kao deset dobrih dela. Otuda dolazi vrednost meseca Ramazana kao deset meseci, a šest dana kao dva meseca.“

U drugom hadisu koji prenosi Ebu Ejjub el-Ensari r.a, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Ko isposti Ramazan i nakon njega još šest dana meseca ševvala kao da je celo vreme postio.“ (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed i Ibn Madždže)

Šest dana ševvala se može ispostiti uzastopno i zaredom na početku ševvala ili pojedinačno u toku ovog meseca.

Imam En-Nevevi kaže: „Čak i ako bi neko podelio te dane, ili odgodio njihov post do poslednjih šest dana, postigao bi nagradu koja se spominje pod pojmom „a zatim isposti šest dana ševvala.“

Post šest dana ševvala biva kao čin zahvale na ukazanu blagodat oprosta svih greha, blagodat bajramske radosti itd..

Navika i ustrajnost u postu nakon posta meseca Ramazana je veoma lep znak da je primljen post Ramazana jer u životu mu’mina ibadeti ne prestaju završetkom Ramazana.

Ibn Abbas, r.a, kaže: „Dobro delo se upotpunjuje trima stvarima: težnjom da ga što pre uradiš, umanjivanjem veličine dobroga dela i sakrivanjem dobroga dela koje si uradio od ostalih.“

Pa što više težiš da pre uradiš, time ga pozdravljaš; kada umanjuješ njegovu veličinu, ti ga, ustvari, uveličavaš; a kada ga sakriješ od znanja drugih – time ga upotpunjuješ.“

Post nakon Ramazana trebao bi biti konstantni ibadet. Uzvišeni u Kur’anu kaže: „...i takmičite se u činjenju dobra!“ (El-Bekare, 148)

I kaže: „...i požurite da zaslužite oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje!“ (Ali Imran, 133)

Aiša, radijallahu anha, kaže: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je toliko postio (dobrovoljni post) da bi se reklo: „Nikada ne prekida post!“ A nekada nije postio (dane dobrovoljnog posta), da bi se moglo reći: „On ne posti (te dane).“ Ja nisam primetila Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je postio kompletan mesec dana, osim meseca Ramazana, a nisam zapazila da je pored njega više postio od meseca ša’bana.“

Jednom kada su upitali Aišu, radijallahu anha, o Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, aktivnostima, ona je odgovorila: „Osnovna odlika svih njegovih dela bila je kontinuitet.“

Navešćemo nekoliko primera dobrovoljnog posta:

Davudov, alejhis-selam, post- Verovesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Allahu najdraži post ke post Davuda, alejhis-selam, postio bi svaki drugi dan.“ (Buharija i Muslim)

Post na dan Arefata (deveti dan zu-l-hidždžeta, uoči Kurban- bajrama) i post „belih dana“ (to je post svakog trinaestog, četrnaestog i petnaestog dana u hidžretskom mesecu)

Ebu Katade, radijallahu anhu, prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Post tri dana svakog meseca i Ramazan do Ramazana je poput neprestanog posta. Post Arefata briše grehe protekle i dolazeće godine, a post Ašure briše grehe protekle godine.“ (Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Nesai)

Ovo je jedan od velikih darova kojima je počašćen ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jer nam je Allah, dželle šanuhu, odredio dan koji može da nam poništi male grehe protekle i dolazeće godine!

Nevevi ističe da je svako od ovih navedenih dela keffaret, iskupljenje a počinjenje grehe, pa ako se kaže da je keffaret od malih greha, onda čovek čini ta dela (tj.postom) eliminiše male grehe (ali se treba sustezati od činjenja velikih greha), a ako mu ova dela ne otklanjaju male grehe onda će mu Allah za činjenje tih dela olakšati kaznu za učinjenje velike grehe, ili mu upisati nagradu i uzdignuti ga na više deredže.

Post Dana ašure (deseti dan meseca muharrema), Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi: „Nisam video Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da sa više želje posti neki dan od Ašure i ovoga mubarek meseca (Ramazana)“

U drugom hadisu govoreći o vrednosti posta u mesecu muharremu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Najbolji post posle Ramazana je post meseca muharrema...“
Ašura je i dan u kojem je Allah, dželle šanuhu, oprostio jednom narodu. O tome nas obaveštava Verovesnik, sallallahu alejhi ve sellem, koji je upitan: „Allahov Poslaniče! U
kom mesecu mi, nakon Ramazana, preporučuješ da postim? On reče: „Ukoliko nakon Ramazana budeš želeo postiti, onda posti u muharremu, jer je to Allahov mesec. U njemu je dan u kom je Allah oprostio narodu (koji je živeo ranije), i u kom će oprostiti narodu (koji će živeti kasnije)“ (Tirmizi)

Molim Allaha, dželle šanuhu, za milost, za oprost, molim Ga da nam primi ibadete, molim Ga da nas sastavi u Džennetu kao što nas je ovde sastavio, da budemo u društvu sa poslanicima, ashabima i šehidima i da nam poslednje reči na ovom svetu budu Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu“, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije.

bjraklidzuma5.6.5

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU – RAMADANA EF. MEHMEDIJA

  • Objavljeno subota, 30 maj 2020 00:49

WhatsApp Image 2020 05 30 at 00.31.27

29. maj, 2020. godine

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Braćo i sestre u islamu! U prvoj hutbi meseca ševvala naslovio sam je: Budimo još bolji posle mubarek Ramazana!
Hvala Allahu, dželle šanuhu, koji nam je podario života i snage i uputio nas, pa uz Njegovu pomoć ispostismo još jedan mubarek Ramazan, nadajući se samo Allahovoj milosti i nagradi!

Allah, dželle šanuhu, u 64. ajetu sure En-Nur ukazuje ljudima na Svoju vlast, veličinu, sveznanje i konačan sud: „Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji. On sigurno zna kakvi ste i On će ih (ljude) obavestiti o svemu što su radili, na Dan kada se budu Njemu vratili. A Allah sve dobro zna!“

Braćo i sestre, sve što uradimo od dobra ili zla naći ćemo kod svoga Gospodara i ništa od toga neće biti umanjeno i svi ćemo se mi susresti sa svojim delima kojih će se oni koji ne veruju i koji su dvolični stideti i poželeti da su bili prašina,a ne ljudi.

Razmišljamo li mi o tom trenutku kada će sva naša dela biti izložena pred nama i kada će se sve tajne obelodaniti?

Blago onima koji su protekli mesec Ramazana proveli posteći, klanjajući farzove i nafile, učeći Kur’an, čisteći svoje imetke kroz zekat, deleći sadaku, hraneći postače, pomažući siromahe, čuvajući svoje jezike od ružnog govora i čineći dobra dela!

Oni su se očistili od greha, a velika je to blagodat. I kao takvi bi trebali da budu bolji i prepoznatljiviji u svojim kućama, džematima i generalno užoj i široj zajednici!

Naši dobri preci su stalno bili u vezi sa Ramazanom; pola godine su ga dočekivali, a drugu polovinu su ga ispraćali.

Kakav je naš odnos braćo i sestre prema Ramazanu? Jesmo li u Ramazanu, a Ramazan je posebna škola, naučili lekcije iz poslušnosti roditeljima, većoj odgovornosti prema suprugama i deci, strpljivosti, solidarnosti, ustrajnosti, hrabrosti, skrušenosti i samilosti i znamo li te lekcije primeniti i posle meseca Ramazana?

Braćo i sestre! Gospodar Ramazana je Gospodar i ostalih meseci! On od nas traži da budemo u pokornosti Njemu, tokom cele godine. On od nas traži da izvršavamo sve naše obaveze i On nam zabranjuje ono što je štetno za nas.
Odazivajmo na pozive mujezina i čuvajmo džemat!

Nemojmo prolaziti pored džamija, diveći se njihovoj lepoti, već ih ukrašavajmo našim namazima u njima i održavajmo ih! Pozivi sa munara su pozivi upućeni svima nama!

Oni nas zovu na spas na oba sveta! „Požuri na namaz! Požuri na spas!“ Te reči su upućene svakom od nas i uistinu su oholi ili „preterano hrabri“ oni koji se na njih ne odazovu.

Zato ne dozvolimo da naša srca nakon što su u Ramazanu očišćena, budu ponovo zaprljana svakodnevnim gresima, a srca su podložna promenama, što potvrđuju reči Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje beleži imam Ahmed: Prenosi Ebu Musa, radijallahu anhu, da je Polsanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Srce je nazvano „kalb“ zbog svoje prevrtljivosti. Primer srca je primer pera zakačenog za drvo, kojeg vetar okreće na ovu i onu stranu!“ (Ahmed)

I uistinu se srce okreće na ovu ili onu stranu, u zavisnosti od okolnosti u kojima se nalazi. Zar se i naša srca ne okreću tamo-ovamo u potrazi za varljivim dunjalučkim dobrima?

Ashabi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su najbolja generacija muslimana, ali i oni su kao ljudi bili u različitim stanjima, što potvrđuje hadis koji beleži imam Buharija: Prenosi Enes, radijallahu anhu: „Ashabi su kazali Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: Allahov Polsaniče, kada smo kod tebe, u srcima osećamo ono što volimo, a kada se vratimo porodicama i s njima boravimo, onda sebe korimo. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Kada bi vi kao što ste kod mene bili na drugim mestima, sa vama bi se rukovali meleki i oni bi vam svojim krilima pravi pravu hladovinu, ali vi ste čas ovako, čas onako.“

Gde smo mi, braćo i sestre, a gde su ashabi? Neki od nas su čas ovako, a duži period onako.

Muslimani su dužni da se trude da u svakom trenutku imaju na umu da su samo obični smrtnici i da nastoje da ih smrt zadesi sa čvrstim imanom, te da se u međusobnim relacijama ponašaju kao istinski muslimani, na način što će svakom čoveku želeti ono što žele sebi.

U prilog tome je i hadis koji beleži imam Ahmed: Prenosi Abdullah ibn Amr, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko želi da bude udaljen od vatre i uđe u Džennet, neka mu dođe smrt, a on veruje u Allaha i Sudnji dan i neka ljudima čini ono što želi da oni čine njemu!“

Citirani hadis nas podseća na obavezu kontinuiranog verovanja i činjenja dobra svim ljudima, pa udimo od onih koji to čine!

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nas podučava da nakon Ramazana postimo još šest dana u ševvalu, jer je to ravno postu čitave godine: Prenosi Ebu Ejjub, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko bude postio Ramazan, a potom još šest dana ševvala, kao da je postio celu godinu! (Muslim)

Zato, ne zaboravimo post šest dana ševvala kako bi postigli nagradu posta cele godine i time sledili sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!

Preporučujem vam da to ako Bog da učinimo odmah, u prvoj polovini ševvala, kako nam ova blagodat ne bi promakla, a vreme brzo prolazi.

Braćo i sestre, uskladimo naše živote sa propisima čiste vere islama, čuvajmo se greha i sumnjivih stvari i takmičimo se u
dobru!
Molim Allaha da nas učvrsti na putu islama! Da pomogne našoj ugroženoj i obespravljenoj braći i sestrama. Da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podneti!
Da spletke naših neprijatelja vrati na njih i da se oni ako Bog da zabave sobom, a da nas puste na miru! Da se smiluje našim umrlim roditeljima i precima, koji su Allahovom voljom preneli na nas svetlo vere!
Da našu decu i potomke učini boljim čuvarima vere od nas, radostima naših očiju i prvacima ummeta!“

WhatsApp Image 2020 05 30 at 00.31.29

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU - RAMADANA EF. MEHMEDIJA

  • Objavljeno subota, 23 maj 2020 03:28

WhatsApp Image 2020 05 23 at 01.59.21

22. maj 2020. godine

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Danas, u poslednjoj ovogodišnjoj ramazanskoj džumi srca postača su radosna zbog toga što su iskreni mu’mini uz Allahovu pomoć gotovo ispostili još jedan Ramazan i time učvrstili jedan od pet stubova islama i posvedočili svoju iskrenost u veri! Neka se zato raduju vernici, uvereni da su im svi njihovi ibadeti u mubarek Ramazanu primljeni, a gresi oprošteni

Kaže Allah, subhanehu ve te’ala, u ajetima 7. – 10. sure Eš-Šems:
“…I duše i Onoga koji je stvori (7) pa je nadahnu grešenju i bogobojaznosti!( 8) Spašen je onaj ko je očisti ,(9) a izgubljen je onaj ko je uprlja! (10)”

Zato neka se u ovim danima raduju oni koji su svoju dušu očistili, a neka tuguju i neka učine iskrenu tevbu (pokajanje) oni koji su svoju dušu uprljali!

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji beleži imam Ahmed, da je ummet počašćen u Ramazanu sa pet stvari sa kojima nije počašćen bilo koji drugi ummet, a kao peta odlika se navodi:
„…Opraštaju im se gresi zadnju noć!» Neko reče: «Je li to Noć Kadra?» Reče: «Ne, jer radnik prima punu nagradu tek onda kada u potpunosti završi posao!” (Ahmed)

Danas su srca mu'mina zadovoljna, jer se sutra naveče inšaAllah završava Ramazan, u kojem smo postili u ime našeg Gospodara, čvrsto Ga verujući i nadajući se samo Njegovoj nagradi. Zbog toga su ovo trenuci u kojima učimo dove i činimo istigfar (traženje oprosta) i nadamo se da će nam naš post biti primljen, a za ispravan post nema druge nagrade sem dženneta. Pa neka su sretni oni čije tevbe su primljene, neka se raduju oni koji se u Ramazanu potpuno očistiše od greha, oni koji su pobedili sebe, svoj nefs i proklete šejtane, oni koji su se postom uzdigli na više deredže imana i takvaluka (bogobojaznosti), a to su oni koji žude za džennetom čija su prostranstva kao nebesa i Zemlja!

Braćo i sestre u dini islamu, ako ispraćamo Ramazan sa njim ne ispraćamo pokornost Allahu, subhanehu ve te’ala, bogobojaznost i ustrajnost; naprotiv odlaskom Ramazana mi jačamo našu vezu sa Allahom, dželle ša’nuhu, i potvrđujemo da ćemo inšaAllah biti još bolji i snažniji u svome dinu. Oni koji nakon Ramazana zaborave na namaz, Kur'an i džemat, oni pokazuju svoju slabost i površnost u verovanju i potvrđuju da nisu položili ramazanski ispit.

Vernik ne sme posustati u ibadetima sve do smrti, baš kao što Allah, subhanehu ve te’ala, kaže Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u 99. ajetu sure El-Hidžr:
“Robuj svome Gospodaru, sve dok ti smrt ne dođe!”

Imam Hakim beleži hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:
“Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Priđite minberu!“, pa smo prišli. Kada se popeo na prvu stepenicu, kazao je „Amin!“, potom se popeo na drugu stepenicu i rekao „Amin“ i kada se popeo na treću stepenicu rekao je „Amin“. Kada je sišao sa minbera, rekosmo: „Allahov Poslaniče, od tebe smo danas čuli nešto što nismo čuli ranije?“ Reče: „Došao mi je Džibril i rekao. „Neka je daleko onaj ko dočeka Ramazan, a ne bude mu oprošteno!“ Pa sam rekao: „Amin.“ Kada sam se popeo na drugu stepenicu, rekao je: „Neka je daleko onaj u čijem prisustvu se spomeneš, a ne donese na tebe salavat!“ Pa sam rekao: „Amin.“ Kada sam se popeo na treću stepenicu, reče: „Neka je daleko onaj kod koga starost dožive roditelji ili jedan od njih, a ne uvedu ga u džennet!“ Rekoh: „Amin!"

Braćo i sestre u dini islamu, uistinu su nesretni oni koji su u Ramazanu bili nemarni, koji su bez opravdanog razloga mrsili, a posebno oni koji su to činili javno, oni koji su neredovno klanjali, oni koji su umesto učenja Kur'ana ili njegova slušanja učili i slušali ono što je Gospodar zabranio, oni koji su umesto bereketa sehura i iftara u svojim kućama imali uobičajena tri obroka, oni koji su umesto u namazu, zikru i i'tikafu u džamijama, ramazanske noći provodili u nekekvim beskorisnim poslovima, oni koji su se zaboravili ko su i zašto su na ovoj Zemlji, oni koji svojim ponašanjem izazivaju Allahovu, dželle ša’nuhu, srdžbu!

Danas je braćo i sestre Svetski dan Kudsa, pa se u ovom mubarek danu i narednim danima sećajmo iskrenim dovama naše braće i sestara u okupiranoj Palestini.

Zato imajmo na umu naše obaveze prema našoj ugroženoj braći u Palestini: naše iskrene dove Allahu, subhanehu ve te'ala, za njihovu pomoć i razvijanje svesti u krugovima naših porodica i šire po pitanju Palestine i Kudsa, gde je Mesdžidu-l-Aksa, prva Kibla i treći Harem muslimana!

Braćo i sestre, neka vam je mubarek ostatak Ramazana! Neka su vam sretni dani Bajrama i da ih inšaAllah još puno dočekamo u još jačem imanu, miru, sreći, blagostanju ummeta.

Molim Allaha, subhanehu ve te'ala, da nas učvrsti na putu islama! Da pomogne svoj našoj ugroženoj i obespravljenoj braći i sestrama, posebno onima u Palestini, da od nas primi namaze, post, učenje Kur'ana, zekat, sadekatu-l-fitr, dove i sva dobra dela koja učinismo u mubarek Ramazanu! Da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podneti! Da se smiluje našim roditeljima i precima, koji su na nas preneli svetlo dina, da našu decu i potomke učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da nam oprosti grehe i uvede nas u obećani džennet. AMIN JA RABBEL ALEMIN!”

WhatsApp Image 2020 05 23 at 02.03.11