- - - - - -
utorak, 13 april 2021
A+ R A-

VERNIK JE POPUT PČELE

pcela

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zaista je mu’min – vernik poput pčele, koja jede samo ono što je dobro, daje samo dobro i kada sleti (na cvet), ne polomi niti pokvari.” (Ahmed, hadis je verodostojan). Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u potpunosti je mu’mina uporedio sa pčelom i to u kontekstu sveopšte koristi. Sve pohvalne karakteristike koje se nalaze pri pčeli, nalaze se pri mu’minu, s tim, da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu spomenuo one osobine koje više zaslužuju da se spomenu, a ostavio je slušaocu i čitaocu hadisa mogućnost poređenja. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uporedio je mu’mina sa pčelom zato što je to poznato svim ljudima, blizu njihovim pogledima, da svi mogu razmisliti i razumeti poređenje. Najvažnije spomenute osobine u hadisu jesu hranjenje dobrim, proizvodnja lepog i nepričinjavanje štete. Spomenute osobine predstavljaju jasno obeležje koje pčelu čini posebnom i drugačijom od ostalih insekata. Hranjenje dobrim Pčela ne konzumira osim polen, prah i nektar najboljih i najmirisnijih cvetova. Prelazi kilometre da bi našla najbolju i najčistiju ispašu. Sama sebi odabire cvetove. Ne postoji, mimo pčele, insekt koji tako pažljivo odabire mesto na kojem će se nalaziti i delovati. Isto tako mu’min mora da se hrani kao pčela. Mora konzumirati samo dobro, odnosno halal i svojim trudom stečeno. Njegovo privređivanje, opskrba, hrana, odeća, piće moraju biti halal i dobro: “…koji će im lepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti” (El-A’raf, 157). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “O ljudi, Allah je dobar i prima samo ono što je dobro, Allah je naredio vernicima ono što je naredio i poslanicima, te je rekao: ‘O poslanici, hranite se dozvoljenim i lepim jelima i dobra dela činite, jer Ja dobro znam šta vi radite!’ (El-Mu’minun, 51); ‘O vernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!’ (El-Bekara, 172). Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo čoveka koji je dugo putovao, raščupane i prašnjave kose, koji ruku dignutih prema nebu govori: ‘Gospodaru, Gospodaru!’, a njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odeća je haram, i sav je ogrezao u haramu, pa kako da mu se dova usliša.” (Muslim) Proizvodnja lepog Med izlazi iz unutrašnjosti tela pčele, kao najbolji i najkorisniji produkt, a spominje se u plemenitom Kur’anu i na blagodat meda Uzvišeni Allah podseća Svoje robove: “Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.” (En-Nahl, 69) Ne postoji insekat čiji je proizvod koristan kao proizvod pčele. Međutim, da li je lako napraviti med? Da bi pčele proizvele jedan kilogram meda, pčele treba u košnicu da unesu 3–4 kg nektara, što zavisi od sadržaja vlage u zraku i nektaru. Iz jednog cveta pčela usisa oko 0,02 mg nektara. Jedna pčela u minutu poseti oko 10 cvetova, a jedan izlet iz košnice traje oko 10 minuta. Za vreme jednog leta pčela poseti oko 100 cvetova. Izvan košnice pčela radi dnevno 6–7 sati. Za to vreme napravi oko 40 letova i poseti oko 4.000 cvjetova. Ako je paša jedan kilometar udaljena od pčelinjaka, pčele će se s punim tovarom vratiti u košnicu za 3–5 minuta, dok će tri kilometra preleteti za 20–25 minuta. Za 1 kg meda pčele treba da donesu oko 140.000 tovara nektara. Za preradu jednog kilograma nektara potreban je prostor u koji bi moglo da se smesti 2,5–3 kg meda. U nektaru ima 40–80% vode koju treba smanjiti na oko 18% koliko je ima u zrelom medu. Pčele odstranjuju vodu tako što kapi nektara raspoređuju na ćelije saća i premeštaju ih sa ćelije na ćeliju više puta, sve dok suvišna voda ne ispari. Pčela može odleteti od košnice skoro osam kilometara i bez greške će naći put nazad. Pri letu bez tereta pčela razvija brzinu do 65 km na sat. Za jednu minutu preleti preko jednog kilometra. Natovarena nektarom i polenom pčela smanjuje brzinu leta za 18–36 km na sat, zavisno od smera i pravca vetra. Na jedan kilometar puta pčela troši 0,43 mg šećera sadržanog u nektaru. Pri letu krilo pčele napravi preko 400 zamaha u sekundi. Mu’minov proizvod treba da bude kao med. Njegov govor, dela, ponašanje, islamsko bratstvo, komšiluk, bračna zajednica, trebaju biti kao med. Nepričinjavanje štete Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao je pčelu u kontekstu ne pravljenja štete: “i kada sleti (na cvet), ne polomi niti pokvari.” Pčela na krajnje pažljiv i milostiv način obilazi latice cvetova i pupoljke. Ne nasrće na njih, kao što to čine skakavci, niti navaljuje na njih kao što to čine stršljenovi i ose. Njen obilazak cvetova i bašta rezultira oprašivanjem, a potom plodovima. Opstanak jedne trećina biljnog svijeta, Allahovim htenjem, ovisan je o pčelinjem oprašivanju. Pčela nije insekat koji pričinjava štetu kao skakavci i ose. Štaviše, pčela svoje naseobine pravi daleko od ljudskih pogleda i dohvata kako ne bi nikoga povredila. Pčela po svojoj prirodi ne ujeda, osim onoga koji je uznemirava i želi povrediti. Kreće se po svim mestima i ukoliko vidi ljude ili životinje, udalji se od njih, a ne kao ose koje napadaju i na najmanji pokret. Isto tako mu’min ne čini štetu drugim osobama niti iz uznemirava. Mu’min je kao pčela, ne dolazi u dodir sa lešinom. Nije kao muva koja kruži oko nečistoće i prljavštine. Ne istražuje pogreške drugih osoba i ne uhodi ih. Kada vidi manu i nedostatak, nastoji to otkloniti i poraviti, a ne fokusira se na istraživanje, kao što pčela traga samo za polenom i ne gubi svoje vreme u beznačnajnim stvarima. Prolazi pored mana i ne zadržava se kod njih isto kao pčela koja, kada sleti na laticu ili pupoljak, ne polomi ga. Jer, ona je lakoga sletanja i nežnoga kretanja, isto kao što je to mu’min. Kada popravlja određenu nepravilnost, ne uvećava je. Naprotiv, nežno leči probleme, kao što čini pčela sa laticama, cvetovima i pupoljcima. Mu’min leči problem kao što to čini pčela kada sakuplja cvetni prah i polen: stoji na cvetu i ne polomi ga. I kada ostvari svoj cilj, udalji se od cveta, a on je korisniji jer je oprašen. Isto tako mu’min ne ispravlja određenu nepravilnost, a da ne izađe iz nje sa svakim dobrom. Pčela ne pričinjava štetu u svom kretanju. Isto tako mu’min ostvaruje korist prilikom popravljanja nepravilnosti, kao što se i drugi okoriste od njega. Koristi ljudima i pomaže im, a okoristi se od njih nagradom. Isto tako pčela se odlikuje neprestanim radom i ulaganjem truda. Strpljiva je celi dan u gradnji svoje košnice, naseobine. Pažljivo čuva svoje potomstvo. Smela je i hrabra. Žrtvuje sama sebe zbog izgradnje svoje košnice. Voli zajednicu i kolektivni rad. Pčela je strpljiva, snažna i izdržljiva isto kao i mu’min. Mu’min je jake volje i vizije. Prevladava prepreke, a one njega ne nadvladavaju. Voli zajednicu kao što to voli i pčela. Ojačava se i potpomaže svojom braćom. Zajedno sa njima gradi budućnost ummeta. Ne zamara se i ne prepušta dosadi. Mu’min se žrtvuje kao pčela. Žrtvuje svoj život, imetak, vreme, trud, uživanje, sve dok njegova zajednica ne postane jaka i zaštićena.