- - - - - -
utorak, 13 april 2021
A+ R A-

NACIONALIZAM OPAKA BOLEST – ČUVAJ SE!

nacionalizam

Islam, kao Allahova vera, zabranjuje džahilijatske pozive, osim onih stvari koje su dobre i sa kojima se i Islam slaže. Za to postoje mnogi dokazi. 
Nema sumnje da je poziv u nacionalizam od onih stvari iz džahilijeta, koje su loše, s obzirom da nacionalizam poziva nečemu drugome a ne Islamu i poziva pomaganju i podržavanju nečeg drugog osim Istine. Koliko mnogo zla, i koliko mnogo ratova su ovakvi džahilijetski pozivi uzrokovali narodima, uzimajući im živote i imetke. Posledice ovakvih poziva, među muslimanima, su bile razilaženje i razbijanje njihovog jedinstva, i usađivanje mržnje u srca jednih prema drugima i njihovo deljenje na grupe, plemena i nacije. Kaže jedan od velikih učenjaka: “Sve što je izvan poziva u Islam i Kur’an, a tiče se potomstva, zemlje, nacionalnosti – način je džahilijetskog razmišljanaja. 
Zaista, pa kad je jedan od muhadžira raspravljao sa jednim od ansarija, i povikao : O muhadžiri pomozite mi, a ansarija povikao: O ansarije, pomozite mi, rekao je Resul sallallahu alejhi ve sellem,: Jel se to dozivate džahilijetskim pozivima, a ja sam još među vama. I bio je vrlo ljut zbog ovoga.” Iako znamo da Allah voli ove dve grupe, jer kaže u ajetu sure Tewba,100: Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ansarijama, i svima onima koji ih slede, dobra dela čineći, a i oni su zadovoljni Njime,za njih je On pripremio džennetske bašte kroz koje će reke teći, i oni će večno i zauviek u njima boraviti. To je veliki uspeh. Iz gore navedenog slučaja, kad se poziv muhadžira i ansarija, naziva pozivom džahilijeta, šta je onda sa onima koji pozivaju u nacionalizam i kroz njega traže pomoć i koji se ljute u ime nacionaizma. Zar to nije poziv u džahilijet? Ovo je, bez imalo sumnje čisti primer džahilijeta. Kaže Allah u suri Ahzab,33: I u kućama svojim boravite i lepotu svoju, kao u davno, pagansko doba ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajte. I kaže Allah u suri Feth,26: Kad su nevernici srca svoja punili žarom, žarom paganskim, Allah je spustio smirenost Svoju na Poslanika Svoga i na vernike i obavezao ih da ispunjavaju ono zbog čega će postati pravi vernici - a oni i jesu najpreči i najdostojniji za to - a Allah sve zna. 
Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: Ko god otkaže poslušnost i otpadne od džemata, umire džahilijetskom smrću. Ko god se bori pod zastavom sleposti, ljuti se zbog assabyah (sekte, grupe), ili poziva u assabyah ili pomaže neku sektu ili grupu, pa zatim umre, umro je džahilijetskom smrću. Takođe u Sahih Muslimu, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: Zaista mi je Allah objavio da morate pokazati milost jedni prema drugima, i da se niko ne ponaša ponosito i tlači drugog, niti hvališe i ponosi pred nekim drugim. Nema sumnje da je poziv u nacionalizam, poziv u sektaštvo, i da je to poziv u mržnju i borbu za određenu grupu. Isto tako, nema sumnje da je poziv u nacionalizam poziv u neposlušnost, ponos i aroganciju, jer nacionalizam nije Allahova objava načina života koja sprečava svoje sledbenike da tlače i hvališu se jedni nad drugima. To je pre jedna ideologija iz vremena džahilijeta, koja podržava svoju grupu pa čak i kad su oni agresor a drugi potlačeni. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, a prenosi Tirmizi: Neka se ljudi prestanu hvalisati svojim pradedovima, koji su umrli, i koji su ništa drugo da džehenemsko gorivo, inače će biti manje zapaženi kod Allaha od insekta koji gura balegu svojim nosom. Allah vas je oslobodio duha sektaštva iz dana džahilijeta i hvalisanja vašim pradedovima. Zaista je čovek ili iskreni vernik ili iskrivljeni grešnik. Svi ljudi su deca Adema, a Adem je od gline. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem na drugom mestu: Zaista arap nije bolji od nearapa, niti je nearap bolji od arapa, niti je belac bolji od crnca, niti je crnac bolji od belca osim u Bogobojaznosti. Kaže Allah u suri Hudžurat,13: O ljudi, mi vas od jednog muškarca i žene stvaramo, i na narode i plemena delimo, da bi ste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah uistinu sve zna i nije Mu skriveno ništa. Iz ovog časnog ajeta vidimo da je Allah, koji je čist od bilo koje manjkavosti, objasnio ljudima da su oni stvoreni kao različite nacije da bi se upoznavali, a ne da se uzdižu i hvališu jedni nad drugima. I Allah Uzvišeni proglašava najbolje među njima one koji su najčasniji i najBogobojazniji. A kao što smo videli, šuplje hvalisanje pradedovima i poreklom je od džahilijeta. Islam je suprotan tome i poziva u humanost, Bogobojaznost, ljubav u ime Allaha i da su svi muslimani deca Adema as, i da su muslimani jedno telo, svaki deo pomaže drugi i svaki deo oseća bol kad jedan deo boli, kao što kaže hadis Resula sllallahu alejhi ve sellem: Vernik je verniku kao čvrsta građevina, jedan deo podupire drugi. I onda je Poslanik spleo prste to pokazujući. Takođe kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: Primer vernika u njihovoj ljubavi i milosti je kao primer tela, ako jedan deo boli , celo telo oseća nesanicu i temperaturu. O ljudi! Pozivamo vas u ime Allaha. Da li nacionalizam upućuje na ovakve časne primere blagosti i ljubavi prema muslimanima arapima i nearapima, ili na brigu prema njima? Kad njih boli da li i nas boli? Ne! Ovo vas pre poziva podržavanju onih koji su zli i mržnji prema onima koji poriču ovu lažnu veru - nacionalizam. Zato, muslimani, koji zaslužujete selam i sigurnost, čuvajte se sektaštva i partija i njihovih prohteva. Samo tada ćete videti šta su oni u stvari. Neka Allah uputi sve nas u mir i sigurnost. 
Prenosi se od Harisa al Ašarija ra da je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao: Naređujem vam pet stvari, koje mi je Allah naredio: Džemat, slušanje, pokoravanje, hidžru i džihad na Allahovom putu. Pa ko god se otcepi od džemata, koliko je pedalj (ili dlan), skinuo je islam sa svoga vrata, ukoliko se ne pokaje. A ko god poziva pozivima džahilijeta, on je od džehenemske skupine. Pa je neko upitao: Pa čak i ako posti i klanja? Kaže sallallahu alejhi ve sellem: Da, čak i ako posti i klanja. Zato zovite Allahovim pozivima koje vam je dao: muslimani, vernici, obožavaoci Allaha.(Tirmizi) Sa ovim tekstom se htelo upozoriti na džahilijetske pozive, i na njihov poguban kraj. A utečemo se Allahu od toga. (Svi hadisi su uzeti iz: Nukdul-kavnizzatul arabizzah, Madžmu ul Fatava, Sahihul Buhari, Sahihul Muslim, Tirmizi, Ahmed).