- - - - - -
ponedeljak, 29 novembar 2021
A+ R A-

OVAKO JE GOVORIO MUHAMMED SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

WP 20170209 01 29 52 Pro

Prenosi imam Ed Darimi sa senedom od Harisa el E´avera koji je rekao: "Ušao sam u džamiju pa sam video ljude kako (bespotrebno) polemišu o hadisima. Potom sam otišao do Alije radijallahu anhu, i rekao: ´Zar ne vidiš da su ljudi počeli da polemišu o (Poslanikovim) hadisima?! Zar su doista počeli to da rade? - upita on. Da - odgovorio sam. Tada je on rekao:´Ja sam uistinu, čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao:´Doći ce vreme fitneluka!´ Kako se od njih sačuvati?´-upitao sam. On mi je odgovorio:´Kur'an (tj.najbolja zaštita od fitneluka je držati se puta Kur ana); u Kur'anu su vesti o onome što je bilo pre vas i najava onoga što će biti posle vas, kao i sud o onome što je među vama. On je jasan govor i nije lakrdija. Ko napusti Kur'an iz oholosti - Allah će ga uništiti! Onoga ko traži uputu u nečemu drugom, Allah će u zabludi ostaviti! Kur'an je Allahovo čvrsto uže, on je mudra opomena i pravi put. Strasti ga ne mogu iskriviti, niti ga jezici mogu izmeniti. Njega se učeni ne mogu zasititi, niti se on stalnim ponavljanjem može istrošiti. Nema kraja njegovim divotama. Kur'anu, kada su ga čuli ni džini nisu mogli odoleti a da ne kažu: ´Mi smo, doista, Kur'an koji izaziva divljenje slušali, koji na pravi put upućuje.´ Ko po Kur'anu govori - istinu govori, ko po njemu radi - biće nagrađen, ko po njemu prosuđuje - pravedan je, a ko poziva njemu - upućen je na Pravi put." (Ed-Darimi i Et-Tirmizi)

Prenose Ed-Darimi u Sunenu, El-Hakim u Mustedreku i Et-Taberani u Mu´džemu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ovaj Kur´an je Allahovo uže, jasno svetlo (nur) i koristan lek. On je zaštita onome ko ga prihvati i spas onome ko ga sledi.. Učite Kur an jer, doista, Allah će vas za njegovo učenje nagraditi, za svaki harf deset sevapa. Ja vam ne kažem: Elif-Lam-Mim (da je to jedan harf), već (tu nagradu dobijate) za Elif, za Lam, za Mim!”

Prenose Ahmed u Sunenu i Ibn Kesir u Tefsiru od Ebu Umame, radijallahu anhu, koji kaže:´Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: “Učite Kur'an, jer će se on zauzimati za svoje sledbenike na Sudnjem danu! Učite dve (posebno vredne) Kur’anske sure: El Bekare i Ali´Imran, jer će te dve sure doći na Sudnjem danu kao dva bela oblaka, dve senke ili dva jata ptica zbijenih u redove (safove) i branitii svoje privrženike na Sudnjem danu.. Učite suru El Bekare, jer u njenom učenju je bereket (Allahov blagoslov), a u izostavljanju njenog učenja je hasret (tuga, žalost, jad)! Sihirbazi ne mogu nauditi onome ko uči suru El Bekare!”

U predaji koju bilježi Et-Tirmizi, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: Allah Uzvišeni je rekao:" Onome koga zaokupi učenje Kur'ana i sećanje na Mene (zikrullah), pa ne bude od Mene ništa tražio (tj. učenje Kur'ana i zikrullah u potpunosti zauzmu njegovo vrijeme), Ja ću dati najbolje što dajem onima koji traže"

El Hakim i Et Tirmizi prenose od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Doći će Kur´an sahibija (hafiz, odnosno onaj ko se stalno družio sa Kur´anom) na Sudnjem danu, pa će Kur´an reći: "Allahu, počasti ga!" Tada će mu na glavu biti stavljena kruna časti. Kur´an će reći: "Allahu, povećaj mu dostojanstvo!" Tada će mu biti obučen ogrtač dostojanstvenosti. Kur´an će reći: "Allahu, budi zadovoljan s njim!", pa će biti zadovoljan. Potom će biti rečeno:"Uči i uzdiži se!" I sa svakim proučenim ajetom biće podignut za jedan stepen."

Prenose Et Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed od Alije, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: " Ko bude učio Kur'an pa ga napamet nauči, uz pridržavanje njegovih halal i haram odredbi, Allah će ga uvesti u Džennet i omogućit će mu da bude šefa´adžija (zagovornik) za deset bližih članova svoje porodice od kojih je svaki bio zaslužio ulazak u Džehennem!"