- - - - - -
ponedeljak, 29 novembar 2021
A+ R A-

IZMIRIVANJE ZAVAĐENIH – ZAPOSTAVLJENI IBADET

WP 20170405 14 26 46 Pro

Uzvišeni Allah stvorio je čoveka i učinio ga namesnikom na Zemlji. Čovek je po svojoj fitri društveno biće i ljudi od Adema, alejhis-selam, pa sve do dana današnjeg žive u zajednicama. U životu u zajednici neminovno je da dolazi i do razmirica, jer u osnovi ljudi se razlikuju po svojim osobinama, pa je tako sasvim prirodno da među njima povremeno dođe do nesuglasica i razmirica. To je naročito izraženo u današnjem vremenu kada su ljudi, usled razvoja tehnologije, u mogućnosti da brzo i neograničeno stupaju u kontakte na društvenim mrežema i da javno iznose svoje mišljenje, što je dovelo i povećanja svađa, tako da je i potreba za ovom temom postala veća.

Islam, savršena vera, posvetio je mnogo pažnje pitanju izmirivanja ljudi i popravljanju međuljudskih odnosa. Za izmirenje ljudi, u islamu se obećavaju nagrade kakve je veoma teško zaslužiti nekim drugim ibadetom ili delom.
Kao što vera posvećuje veliku pažnju ovom pitanju, s druge strane čovekov najveći neprijatelj, šejtan, putem svađa i razmirica zavodi mnoge ljude.

Uzvišeni Allah kaže: “Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?” (El-Maida, 91)
Ako šejtan svojim došaptavanjima uspe da zavadi i posvađa supružnike, kao dve najbliže osobe, onda će sasvim sigurno veoma lako zavesti i druge ljude. Unošenje razdora među supružnicima smatra se jednim od “najboljih” dela koje šejtan može da uradi.
Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista Iblis svoje prestolje postavlja na vodi, odakle šalje svoje odrede. Najodabraniji kod njega jeste onaj koji poseje najveću smutnju. Kada mu se odredi počnu vraćati, jedan od njih dođe mu i kaže: ‘Učinio sam to i to’, a on mu odgovori: ‘Ništa ti nisi uradio!’ Zatim dođe drugi i kaže: ‘Nisam ih ostavio sve dok nisam rastavio muža od supruge.’ On ga tada približi sebi i kaže: ‘Doista si ti uspešan!’” A’meš je rekao: “Mislim da je rekao: ‘Pa ga zagrli.’” (Muslim, 2813)

Nagrada za izmirenje ljudi Uzvišeni Allah kaže: “Vernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.” (El-Hudžurat, 10)
“Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udeljuje ili da se dobra dela čine ili da se izmiruju ljudi. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne, Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati.” (En-Nisa, 114)
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U svakom danu u kojem izađe sunce, na svaki ljudski zglob treba dati sadaku: sadaka je pravedno presuditi i izmiriti dvojicu…” (Buhari, 2707)
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom je prilikom upitao svoje ashabe: “Želite li da vas obavestim o delu za koje se dobija nagrada bolja od nagrade za post, namaz i udeljivanje sadake?” “Da”, oni kazaše, a on reče: “Izmirivanje zavađenih ljudi, a zavađanje ljudi pogubno je za čovekovu vjeru.“ (Ebu Davud, Tirmizi)
Allahov Poslanik, sallallahu aleji ve sellem, je rekao: “Potomak Ademov ne može učiniti bolje delo od obavljanja namaza, izmirenja zavađenih i lepog ponašanja.” (Hadis su zabeležili imam Buhari, Et-Tarih el-kebir, broj 139, i Bejheki, Šuabul-iman,  broj 10579)
Svojstva izmiritelja Koji god čovek pročita tekstove u kojima se podstiče na izmirivanje ljudi, neminovno se u njemu probudi želja da bude od onih koji će to činiti. Kada islamski učenjaci govore o onome ko želi da izmiruje ljude, navode neke bitne smernice koje izmiritelj treba da ima u vidu:
1. Očistiti svoju nameru – nijet, pa to delo činiti isključivo radi Allaha, želeći time nagradu od Njega, a ne pažnju i naklonost ljudi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Doista se dela vrednuju prema namerama.” (Buhari i Muslim)
2. Neprestano imati na umu da se, dokle god izmiruje druge, nalazi na putu pokornosti Uzvišenom Allahu, tj. on je u ibadetu i na taj način pokorava se Allahovoj naredbi: “Vernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha!”
3. Biti svestan da izmirivanjem zavađenih popravlja stanje ummeta. A blago li se onima koji budu razlogom zbližavanja ljudskih srca i jačanja muslimanskih safova! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Najbolji ljudi jesu oni koji najviše koriste ljudima.” (Taberani)
4. Biti zahvalan Allahu što je baš njega odabrao i uputio na činjenje tog ibadeta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Doista među ljudima ima onih koji su ključevi dobra, a katanci zla, a među njima ima i onih koji su ključevi zla, a katanci dobra. Pa, blago se onome kome je Allah dao da bude ključ dobra, a teško se onome kome je Allah dao da bude ključ zla!” (Ibn Madže)
5. Maksimalno se potruditi da potpuno shvati situaciju ljudī koje želi da izmiri. Da bi pravedno i uspešno rešio neki spor, pre toga čovek mora da ima potpunu i jasnu predstavu o problemu zbog kojeg su nastale razmirice između dvojice ljudi.
6. Maksimalno se potruditi da bude pravedan i da ne dopusti da zbog nekog vanjskog faktora jednom od zavađenih nanese štetu. Tako sebi ne sme dopustiti da jednog od zavađenih okrivljuje bespravno samo zato što njegovog parničara poznaje, ili što mu je učinio uslugu, ili što mu je rođak i sl.
7. Pomirenje i izmirenje ne sme izlaziti iz okvira vere.
8. Uzvišenog Allaha treba moliti da ga uputi na ono u čemu je hajr za zavađene osobe i da otvori njihova srca pa da prihvate inicijativu za pomirenje.
9. Čuvati tajne koje će čuti prilikom izmirivanja zavađenih.
10. Okititi se svojstvom blagosti, mudrosti i sabura. Pošto ljudima koji su u zavadi neretko nedostaje blagosti i strpljenja, pa su jedni prema drugima srditi i ljuti, tako je onome koji ih izmiruje potrebno mnogo blagosti, strpljenja i mudrosti.
11. Ne gubiti nadu ako u samom početku zavađeni odbijaju pomirenje, već treba biti mudar, ali i ustrajan u svoj nameri.
12. Zatražiti pomoć od osoba koje zavađene strane uvažavaju.
13. Biti spreman da posveti pažnju zavađenima i da pruži priliku i jednoj i drugoj strani da iznese svoje viđenje problema.
14. Odvojiti vreme i sa svakim od njih pojedinačno porazgovarati.
15. Voditi računa o tome kakve će reči koristiti, kako se ne bi desilo da kaže nešto što će udaljiti zavađene više nego što su bili udaljeni.
16. Poštovati zavađene i uvažavati njihove društvene pozicije i zasluge.
17. Pojasniti zavađenima da ih nastojiti izmiriti radi Allaha i da od toga ne očekuje i ne priželjkuje nikakvu ovodunjalučku nadoknadu.
18. Zavađenim osobama spomenuti koristi pomirenja, nagrade obećane onima koji jedni drugima oproste i ukazati na negativne posledice zavade.

Koga izmirivati?
1.Pojedinci i grupe. Kao što je potrebno da izmiritelji deluju na izmirivanju pojedinaca, isto tako potrebno je da se djeluje na izmirivanju grupa, džemata, porodica. Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo da je došlo do nereda i svađe između stavnovnika Kubaa, do te mere da su se međusobno kamenjem gađali, kazao je: “Pođimo da ih izmirimo i popravimo njihove odnose.” (Buhari, 2693)
2. Bračni drugovi. Jedna od veoma bitnih kategorija, koja veoma često može biti u potrebi za izmirenjem, jeste kategorija supružnika. U braku može doći do problema, svađe, prepirke i zahlađivanja odnosa, koje supružnici ne mogu sami da reše, pa je pohvalno da se uključi izmiritelj koji će pokušati da sačuva porodicu, brak, tako što će izmiriti zavađene supružnike. Uzvišeni Allah kaže: “Ako se neka žena plaši da će joj se muž početi joguniti ili da će je zanemariti, onda se oni neće ogrešiti ako se nagode – a nagodba je najbolji način – ta ljudi su stvoreni lakomi! I ako vi budete lepo postupali i Allaha se bojali – pa, Allah dobro zna ono što radite.” (En-Nisa, 128)
3. Dužnici. Neretko se dešava da dugovi budu razlogom parnica, svađa prepirki i teških reči. Stoga je pohvalno i lepo da izmiritelji, kada vide da postoje problemi između dužnika i onoga kome je dužan, pokušaju da posreduju i izmire zavađene. Poznat je slučaj kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo svađu u mesdžidu, pa kada je podigao zastor na vratima svoje sobe, video je kako se Ka’b b. Malik i Ibn Ebu Hadrad prepiru oko duga. Tada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao Ka’ba i rekao mu: “O Ka’be, oprosti mu polovinu duga!’, a Ka’b je rekao: “To sam već učinio.” (Buhari, 2710)
4. Rodbina. Jedna od kategorija među kojom neretko dolazi do razmirice jesu i rođaci. Stoga, kada se desi neka razmirica među rođacima, lepo je i pohvalno da izmiritelji odmah deluju i da ih pokušaju izmiriti.
5. Narodi, sela, gradovi, države, familije. Svađe i prepireke ne samo da se dešavaju među pojedincima, već se mogu desiti između skupina ljudi, između sela, gradova, država, familija. Kao što je pohvalno i potrebno da izmiritelji djeluju kada se radi o pojedinačnim svađama, mnogo je potrebnije da se uključe u rešavanje sporova većih razmera. Jer, posledice svađa između skupina mogu da budu mnogo veće nego posledice svađa između pojedinaca.

Stoga, uvažena braćo i sestre, ako znate da postoji neki spor, svađa i problem, između određenih osoba, pokušajte da delujete, direktno ili indirektno, u pravcu izmirenja i znajte da vas za to čeka velika nagrada kod Uzvišenog Allaha, a vaš postupak koristiće i vama, ali i celom društvu.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Doista među ljudima ima onih koji su ključevi dobra, a katanci zla, a među njima ima i onih koji su ključevi zla, a katanci dobra. Pa, blago se onome kome je Allah dao da bude ključ dobra, a teško se onome kome je Allah dao da bude ključ zla!”