- - - - - -
subota, 16 oktobar 2021
A+ R A-

MINBER: POVODI I REZULTATI OGOVARANJA

WP 20170510 20 57 03 Pro

Zasigurno jedan od povoda ogovaranja je i zavist koja se nalazi kod mnogih koji nisu svesni Allahovog nadzora. Stoga ćeš videti mnoge ljude kako ogovaraju svoju braću iz zavisti koju nose u svojim prsima, iz zavisti zato što je njihov brat postigao nešto što oni nisu. 

Od povoda ogovaranja je i ljubaznost i laskanje na račun vere, pa ćeš čuti jednog čoveka kako ogovara drugog samo da bi se dodvorio i poistovestio sa svojim prijateljima i sabesednicima.

Jedan od povoda ogovaranja je i oholost, preziranje drugih, jer je nekome teško da drugi bude iznad njega, pa ga isti omalovažava na skupovima kako bi mu prilepio određenu manjkavost. Allahov vesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Oholost je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi!“ (Muslim).

Od razloga ogovaranja je i ismejavanje i omalovažavanje drugih, pa ćeš čuti pojedine kako ogovaraju svoju braću muslimane šaleći se s njima.
I drugi razlozi putem kojih šejtan podstiče čoveka da ogovara druge ljude.

Gibet ima velike posledice, kako za pojedinca tako i za zajednicu. Ogovaranje je smrtonosna bolest, destruktivni razarač zajednice. Razara je brže nego što rak razara telo, pa doprinosi kidanju i potkopavanju veza, gubljenju poverenja među ljudima, utiče na promenu merila i vrednosti, doprinosi gubljenju i zatiranju međusobne ljubavi i međusobnog potpomaganja, kao što takođe, na drugoj strani doprinosi ukorenjivanju zla među ljudima.

Tako, od pogubnih posledica ogovaranja jeste i izlaganje samog sebe razotkrivanju, tj. kada god čovek ogovara drugog, spominje ono što taj drugi ne voli pa ga time razotkriva, uvek se takva osoba izlaže tome da i njega Svevišnji Allah razotkrije, jer je nagrada shodna delu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „O vi koji ste poverovali samo svojim jezicima a iman nije još ušao u vaša srca, ne ogovarajte muslimane i tragajte za njihovim manama! Uistinu, onaj koji bude tragao za njihovim manama, Allah će tragati za njegovim manama, a za čijim manama Allah bude tragao, razotkriće ga i u njegovoj kući!“ (Ahmed, 4/420; Ebu Davud, 4880; Ebu Ja'la, 7424; u hadisu Ebu Berzeta el-Eslemija, radijallahu anh.)

Od pogubnih posledica ogovaranja jeste gubljenje dobrih dela. Znaj, brate muslimanu, da ogovaranje uveliko uništava dobra dela. Onaj koji ogovara druge gubi svoja dobra dela, daje ih –i pored svoje volje- onome koga ogovara što istovremeno predstavlja dobit toj drugoj osobi bez imalo uloženog truda. On dobija dobra dela koja će otežati njegovu vagu a i sam ne zna odakle mu dolaze. Stoga je jedan od „emirul-mu'minina“ u hadisu, Abdullah b. El-Mubarek, rahimehullahu te'ala, rekao: „Kada bih nekoga ogovarao, onda bih zasigurno ogovarao svoju majku jer ona polaže najveće pravo na moja dobra dela.“ (Fejdul-Kadir, 3/166.)

Od štetnih posledica ogovaranja jeste i to što je ono uznemiravanje Allahovih robova, a onome koji bude uznemiravao Allahove robove, njemu Svevišnji Allah preti žestokom kaznom. Rekao je Uzvišeni: „A oni koji uznemiravaju vernike i vernice bespravno, oni na sebe tovare klevetu i jasan greh.“ (Prevod značenja El-Ahzab, 58.)

Od štetnih posledica ogovaranja jeste i ta što je ogovaranje nasilje i napadanje drugih, a poznato je da će nasilje učinjeno na dunjaluku na Sudnjem danu predstavljati tmine i poznato je da je i sam rezultat nasilja zao i posledica pogubna. Svevišnji Allah je rekao: „I ne misli da je Allah nemaran prema onima koji čine nasilje! Uistinu, Allah ih samo odgađa do Dana kada će im pogledi ostati ukočeni!“ (Prevod značenja Ibrahim, 42.)
A u hadisu kudsijju je došlo: „O robovi Moji! Doista sam Ja Sebi zabranio nasilje pa ga činim i među vama zabranjenim, zato nemojte činiti jedni drugima nasilje!“ (Muslim)

Od štetnih posledica ogovaranja jeste i ta što ogovaranje obavezuje kaznu na Sudnjem danu jer je ogovaranje od velikih grehova, njime se narušavaju dva prava: Allahovo pravo i pravo čoveka. Za narušavanje Allahovog prava svakako da će biti obračunavan, a što se tiče prava čoveka, za njega ili se treba tražiti halala-izvinjenja, oprosta još na dunjaluku, ili će se za to dati dobra dela ili primiti loša dela ako ne bude imao da da dobrih dela na Ahiretu. I to je istinski propalica-muflis povodom kojeg je došao hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anh, Allahov vesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je na nju svoj ummet, pa je rekao: „Znate li ko je propalica?“ Odgovorili su: „Propalica kod nas je onaj koji nema niti dinara niti imetka!“ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Uistinu, propalica iz moga ummeta je onaj koji dođe na Sudnjem danu s namazom, postom i zekatom. Doći će a opsovao je ovoga, ovoga je potvorio, ovome je bespravno uzeo imetak, ovome je prosuo krv, ovoga je udario. Pa će se ovome dati od njegovih dobrih dela, pa će se dati i ovome od njegovih dobrih dela. Pa, ukoliko se potroše njegova dobra dela pre nego li se izmiri, uzeće se od njihovih loših dela i biće stavljena na njega a zatim će biti bačen u Vatru!“ (Muslim)

Od štetnih posledica ogovaranja jeste i razaranje, cepanje zajenice muslimana, potpirivanje smutnje, neprijateljstva i mržnje među ljudima.

Kako lečiti ovu opaku bolest Na svakom muslimanu je, kada čuje da se drugi musliman ogovara, da se boji Svevišnjeg Allaha, da traži da se čine dobra dela a ostave loša, da odbrani čast svoga brata muslimana koji se ogovara i da spreči onoga koji ogovara u njegovom zlu delu. Ukoliko to ne učini, neka zna da su onaj koji ogovara i onaj koji sluša, saučesnici u ovom lošem delu. Uzvišeni Allah je rekao: „Doista, i sluh, i vid i razum, za sve to će se biti pitano!“ (Prevod značenja El-Isra'a, 36.)
Prenosi se od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Ko odbrani čast svoga brata, Allah će odbraniti negovo lice od Vatre na Sudnjem danu.“ (Ahmed, 6/449 i 450; Tirmizi, 1931)

Razmisli brate muslimanu! Kada bismo videli nekog čoveka da stoji nad dženazom, nad umrlim muslimanom i jede njegovo meso, zar ne bismo svi mi požurili da ga sprečimo u tome?! Svakako! Pa, zašto isto ne postupimo kada se naša braća muslimani, naši učeni ogovaraju, zašto ne požurimo sa odbranom njihove časti?! 

Na svakom muslimanu je da se boji Allaha, subhanehu ve te'ala i da zna da je ogovaranje: greh prema Allahu i nepravda-nasilje prema onome koji se ogovara, pa, stoga neka se kloni svakog govora o časti drugih ljudi! Neka dobro zna, da, ukoliko i primeti neku manjkavost kod svoga brata muslimana, neka dobro zna da je pri njemu samome mnogo više manjkavosti!

Brate muslimanu, vodi računa o svome jeziku, obračunavaj se, kako bi saznao jesi li oboleo od ove bolesti ili ne! Ukoliko, uvidiš da toga ima pri tebi, onda znaj da je najbolji način kako da se u budućnosti sačuvaš ogovaranja, jeste da sačuvaš svoj jezik.

Zatim, od najboljih načina kako da se čovek kloni i sačuva ogovaranja jeste da bude svestan da se tim delom izlaže Allahovoj srdžbi, da bude svestan da se sve njegove reči i sva njegova dela pomno beleže u Knjizi u kojoj ništa neće biti izostavljeno. Svaki od nas, neka stalno bude svestan da nikada ne progovori nijednu reč a da pored njega nije onaj koji čuje i beleži tu njegovu riječ, kao što Uzvišeni Allah i kaže: „I on (čovek), zasigurno, ne izusti nijednu reč, a da pored njega nije onaj koji bdi i beleži!“ (Prevod značenja Kaf, 19.)

Takođe, jedan od načina kako da se čovek sačuva ogovaranja, kako da se ne upusti u ogovaranje, jeste i svesnost da onaj koji ogovara druge, on će njima davati svoja dobra dela, jer je ogovaranje nasilje a nasilje će se na Sudnjem danu izmirivati, pa će nasilnik davati svoja dobra dela onome kome je činio nasilje na dunjaluku.

Na svakom muslimanu je da zaposli sebe popravkom svojih mana i manjkavosti a da se ostavi tuđih.